Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Psiko - Sosyal Servis

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Psiko-Sosyal Servisi;

1 Psikolog, 1 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.

2 Psiko-Sosyal Servis Odası, 1 Bireysel Görüşme Odası, 1 Grup Çalışma Odası, 1 Çok Amaçlı Salon(Sinema, Konferans, Sunum vb.) mevcuttur.

 

psiko1 psiko2 psiko3

 

Erzincan  Açık Ceza İnfaz Kurumu Psiko-Sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir.

Bireylerin kendileri ve yaşadıkları Sosyal çevreleri ile ilgili Psiko-Sosyal özelliklerini içeren çalışmalar Psiko-Sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu Psiko-Sosyal yardım servislerinde Psikolog ve Sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-Sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.
 


PSİKO-SOSYAL SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Psikolog; öncelikle hükümlü-tutuklu davranışlarını anlamaya, açıklamaya, nedenlerini ortaya koymaya ve değerlendirmeye çalışır. Bu sayede, hükümlü-tutuklunun kişilik yapısını geliştirmesine ve onların yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardım ederek, çevreleriyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamalarını amaçlar. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını; planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri içinde uygular. Uygulamalarında gözlem-görüşme, Psikolojik ölçme-değerlendirme, rehberlik-danışmanlık ile çeşitli Psikoterapi yöntem ve tekniklerini kullanır.

 

A. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

 

a. Kuruma Girişteki Hizmetler

 1. Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar ve BİSİS, ARDEF ve Gözlem Sınıflandırma Formu doldurulmaktadır.
 2. Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen Psikolojik hizmetleri tanıtır.
 3. Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.
 4. Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler  ile  varsa daha önce yaşadığı Psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
 5. Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.

b. Kurum Sürecindeki Hizmetler

 1. Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve Psiko-Sosyal servis uzmanları tarafından bireysel Psikolojik görüşmeler yapılır.
 2. Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.
 3. Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

c. Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

 1. Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında Sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
 2. Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin Sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
 3. Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

 

B. Personele Yönelik Hizmetler

Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup ya da bireysel görüşmeler yapar.


C. İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar

 1. Hükümlü-tutuklunun Psiko-Sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
 2. Disiplin kurulunda;
  1. İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.
  2. Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.
 3.  İdare Kurulunda;
  1. Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında  görev alır.
 4. Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar. 
 5. Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.
 6. Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

D. Diğer Mesleki Çalışmalar

 1. Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda  araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
 2. Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki Psiko-Sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır.

 


SOSYAL HİZMET UZMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Sosyal Hizmet Uzmanı; bireylerin, gurupların ve toplulukların, kendilerinden ya da içinde yaşadıkları Sosyal çevrelerinden kaynaklanan Psiko-Sosyal sorunlarını tespit ederek, bireyin toplumsal fonksiyonlarını düzeltmek, desteklemek ve değiştirerek sorun olarak getirilen olgunun çözülmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapar. Bu sorunların çözümü ya da en aza indirgenmesi için kendi mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak gerekli yardımları yapar.

            Sosyal Kişisel Çalışma Yöntemi; Psiko-Sosyal sorunu olan kişi ve ailelerle yürütülen çalışma yöntemidir. Sorunlar kişinin aile, arkadaş, çevre ya da toplumdaki statüsüne ilişkin çeşitli rolleri etkin bir biçimde yerine getirmesini sınırlar ve engeller niteliktedir. Bu yöntem ile amaç; Birbiriyle ve bulundukları çevredeki koşullarla ilişkilerinde güçlüğü olan kişilerin Sosyal fonksiyonlarını düzeltmek, desteklemek ve gerekiyorsa değiştirmektir.

Sosyal Grup Çalışma Yöntemi; Küçük insan gurupları yoluyla bireyde ve çevrede arzulanan değişimleri yaparak bireyin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözülmesine yardım etme sürecini içine alan bir Sosyal hizmet yöntemidir.

Toplumla Çalışma Yöntemi; Toplum kalkınması, toplum organizasyonu, yönetim, toplum kaynaklarından etkin ve verimli yararlanma yöntemleri gibi konular ile mevzuat çalışmalarını içeren bir Sosyal hizmet yöntemidir.

Bu tanımlar çerçevesinde; Sosyal hizmet uzmanı planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür.

Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

 

A. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

 

a. Kuruma Girişteki Hizmetler

 

(1) Hükümlü-tutuklu ile azami ilk üç gün içerisinde görüşmesini yapar. İlk görüşme “geçici kabul Odası’nda gerçekleştirilir.

(2) İlk görüşmede hükümlü-tutukluya;

- Kendini ve mesleğini

- Kurumun amacı ve işleyişini,

- Kurumun fiziki yapısını,

- Kurumda bulunan servis ve hizmetler ile bu hizmetlerden nasıl yararlanacağını,

- Kurumda düzenlenen çeşitli gurup çalışmalarını,

- Eğitim olanaklarını,

- Atölye çalışmalarını,

- Mevcut Sosyal faaliyetler konularında tanıtıcı bilgiler verir.

(3) Bilgilendirme aşamasından sonra hükümlü-tutuklu hakkında ilk bilgiler alınır. Alınan bilgileri açacağı “hükümlü-tutuklu tanıma dosyasına kaydeder.

(4) Hükümlü-tutuklu kuruma gelişini birinci derecede akrabalarından birisine (anne, baba, eşi ve çocukları) bildirememişse onun adına gereken haberin ulaşmasını sağlar.

Bu işlem; hükümlü-tutuklunun maddi olanakları elveriyorsa üretici fatura karşılığı kendisinden alınarak yürütülür, alınan bilgi dosyasına işlenilerek kendisine haber verilir.

 

b. Kurum Sürecindeki Hizmetler

 

(1) Hükümlü-tutukluyu kuruma geldiği andan itibaren her türlü fiziksel ve Sosyal ortamda gözler, fiziksel, zihinsel, duygusal, Sosyal, eğitim özellikleri ve geçmişi ile ilgili ve yetenekleri, gereksinimleri, ümit-beklentileri, sağlık durumu, konularında bilgi toplar. Elde ettiği bilgileri kendi açtığı “hükümlü-tutuklu tanıma dosyasına kayıt eder.

(2) Hükümlü-tutukluyu daha iyi tanımak amacıyla; varsa önceden tutulmuş kayıtları ve infaz dosyasını inceler. Elde ettiği bilgileri kendi açtığı “hükümlü-tutuklu tanıma dosyası”na işler.

(3) Hükümlü-tutuklunun suçu, suça yöneliş nedenleri (aile ve toplumun bakışı) konularında detaylı bilgi toplar. Tespit edilen toplumsal fonksiyon bozukluğu varsa giderilmesine yönelik mesleki yöntemleri kullanır. Gerekli gördüğü durumlarda Psikoloğa yönlendirme yapar.

(4) Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurtlarına katılımı için hükümlü-tutuklu ile ortak çalışarak kurum içinde çalışabileceği iş alanları konusunda bilgi aktarımında bulunur. Psikolog ile işbirliği yaparak çalışabilecek durumda olan kişileri idare kuruluna önerir.

(5) Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun ailesi ve yakın çevresi ile görüşme yaparak bilgi toplar. Sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur. Aile üyelerini kuruma çağırır veya ev ziyaretleri yapar.

(6) İdare bilgisi ve izni dâhilinde ödenek varsa ücretleri, kurumun giderlerinden karşılanmak üzere, gerekli durumlarda hükümlü-tutukluların aileleriyle mektup ve telefon ile iletişim kurarak ailenin destek ve yardımını alır, özel durumlarda aynı şehir içinde olmak üzere mesai saatleri içinde, suçlu ailelerin evine gider ve görüşmelerde bulunur.

(7) Eğitim, sağlık ve infaz personeli ile hükümlü veya tutuklu hakkında görüşerek sürekli iletişim ve işbirliği sağlar. Gerekli gördüğü bilgileri aktarır, onların gözlem ve görüşlerini alır.

(8) Bireysel ya da Sosyal problemleri olan hükümlü-tutukluların tespiti ve problemlerin çözümü için Psikolog ile görüş alışverişinde bulunur. Problemi doğru olarak saptayabilmek için, ihtiyaç duyulursa diğer personelle de işbirliği yapar. Çalışmasını mesleki etik kurallarına uygun gerçekleştirir. Kişinin can güvenliğini veya kurumun genel asayişini tehlikeye düşürebilecek konularda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

(9) Sosyal hizmeti gerektiren durumlarda (hükümlü-tutuklunun çocukları Sosyal hizmet kurumlarında barınıyorsa, eşi kadın sığınma evinde bulunuyorsa vb. durumlarda) ilgili kurumlarla iletişim kurar ve işbirliği konusunda çalışmalarını yürütür.

(10) Hükümlü-tutuklunun ölümü, ciddi hastalığı, sakatlığı ya da ruhsal bakımdan uzun süreli yatılı tedavisi için bir kuruluşa sevki durumunda ailesine haber verir.

(11) Hükümlü-tutuklunun birinci derecede akrabalarının ölümü ya da ciddi bir hastalık geçirmesi halinde ilk haberin verilmesi durumunda Psikolog ile koordineli olarak çalışır.

(12) Hükümlü-tutuklunun ürettiği resim, karikatür vb. el işi eserleri ile içeride imal ettiği el sanatlarının, imkânlar ölçüsünde sergilenmesine çalışılır. Bu tür çalışmaları teşvik ve iş yurtları ile birlikte organize eder.

(13) Hükümlü-tutuklunun oda arkadaşları ile ilgili iletişim problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

(14) Hükümlü-tutuklunun ziyaretçisinin gelip gelmediğini kontrol ederek, hiç ziyaretçisi gelmeyenlere yönelik çalışmalarını yürütür. İdareye rapor halinde sunar.

(15) Hükümlü-tutuklunun talep etmesi ya da uzmanın uygun gördüğü durumlarda belirli periyotlarda Sosyal kişisel çalışma uygulaması yapılır.

(16) Olağan üstü durumlarda; (isyan, açlık grevi, ayaklanma gibi) koşullar ölçüsünde (gerçekleştirilen olayın büyüklüğü, katılan kişi sayısı, olayın içeriği vb.) müdahaleden önce idareye görüş bildirilir, kişilerle görüşme yapar, iknaya çalışır.

(17) Hükümlü-tutuklular ile personelin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla Sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonunda çalışır. Kurum öğretmeni ile işbirliği yapar.

(18) Sorun olsun olmasın mesleği ile ilgili takip etmeyi düşündüğü Hükümlü-tutuklularla belirli aralıklarla görüşür, görüşme notlarını dosyalar.

(19) Rehabilitasyon amacıyla Sosyal hizmet uzmanı her ortamda Hükümlü-tutuklularla görüşme yapabilmelidir. Ayrıca Hükümlü-tutuklunun rahat açılması, güven duyması, sağlıklı bir gözlem yapabilmesi ve çalışmaların programlanabilmesi için yalnız görüşme yapılması büyük önem taşımaktadır.

 

c. Tahliye Hazırlık ve Tahliye Sonrası Hizmetler;

 

(1) Tahliyeye en az bir ay kala tahliye sonrası hazırlık çalışmaları başlar, Sosyal yaşama adapte olma sürecinde görüşmeleri arttırır.

(2) Hükümlünün tahliye sonrası bir iş bulabilmesi ya da öğrenim gördüğü okula tekrar dönmesi gibi durumlarda kurum yöneticilerinin de onayı alınarak, Hükümlü-tutuklunun tahliyeden sonra içinde bulunacağı Sosyal çevresi ile ilişkiye geçer. Gerektiğinde hükümlü hakkında referans verir.

(3) Tahliyesinden sonra aile ortamında kişinin uyumunu sağlamak için, hükümlünün ilgi, yetenek ve beklentileri konusunda aileye bilgi verir ve aileyi tahliyeye hazırlar. Ailesi hakkında toplanılan bilgileri Hükümlü-tutukluya aktarır.

(4) Çeşitli kurum, kuruluş ve meslek odalarından temin edilecek film, slayt, broşür vb. çalışmalardan yararlanarak, hükümlülerin tahliyesinden sonra yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

(5) Toplumdaki açık iş alanlarının tespiti yönünde araştırmalar yapar, hükümlünün tahliye sonrasında yürütebileceği iş veya meslek kollarının belirlenmesi için birlikte çalışır.

(6) Tahliyeden sonra iş bulabilmesi hususunda hangi kurumlarla ve nasıl ilişki kuracağını anlatır.

 

b. Personele Yönelik Hizmetler

 

(1) Personel ile idareciler arası işbirliği ve iletişim geliştirmek üzere aylık toplantılar organize eder.

(2) Hükümlü-tutuklu ile eğitici personel, gözetim personeli ve idare arasında karşılıklı işbirliği, anlayış ve dayanışmanın geliştirilmesine çalışır.

(3) Kurum personelinin sağlıklı çalışması, moral ve motivasyonunun arttırılması yönünde organizasyonlar yapar.

(4) Personelin görevi ile veya özel sorunlarına ilişkin bireysel ya da gurup çalışmaları yapar.

 

c. İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar;

 

(1) Hükümlü-tutuklunun Psiko-Sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.

(2) Disiplin kurulunda;

- İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.

- Disiplin işlemini gerektiren bir durumla karşılaştığında durumu tutanakla tespit eder, gerekli işlemler için kurula iletir.

- Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.

(3) İdare Kurulunda;

- Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında direk görev alır.

- Hükümlü-tutukluların odalara yerleştirilmesine ve değiştirilmesine karar veren Oda Seçici Heyetin üyesidir.

- Müşahede dosyasını açarak, 6 ayda bir değerlendirip, yenilemek üzere dosyanın “Sosyal Bilgiler” bölümünü doldurur. Düşünceler bölümünde görüşünü açık bir şekilde bildirir.

(4) Sosyal hizmet uzmanı, Psikologla dönüşümlü olarak Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.

(5) Çalışmalarını yasal çerçevede yürütebilmesi için Psiko-Sosyal hizmet, eğitim, ıslah ve infaz ile ilgili yönetmelik ve genelgelerin birer örneğini dosyalar. Çalışmalarını bu doğrultuda düzenler.

(6) Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.

(7) Diğer meslek elemanları ile ekip çalışmasını organize eder.

(8) Kurumda gözlenen aksaklıkların daha iyi yapılması konusunda görüş ve önerilerini idareye iletir.

(9) Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

(10) Her hükümlü-tutuklu için dosya açar ve bu dosyalarda “hükümlü-tutuklu tanıma formu” ve yapılan görüşmelerin kayıtlarını muhafaza eder.

(11) Belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli yardımcı olur. Çalışmalarının engellenmesi durumunda gerekçeli rapor hazırlayarak durumu silsile yoluyla üst makama iletir.

 

d. Diğer Mesleki Çalışmalar

(1) Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konularda ki araştırma kaynak ve dokümanları takip etmeye gayret eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.

(2) Mesleki toplantı panel ve bilimsel çalışmalara katılmayı talep eder. Kurum yönetimi bu konularda yardımcı olur.

(3) Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki Psiko-Sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini arttırmaya çalışır.

Adres

Gümüştarla Köyü - Organize Sanayi Bölgesi - Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Merkez/Erzincan 24002

Telefon

Telefon : (0446) 251 11 92

Faks: (0446) 251 11 93

E-Posta

erzincan.acikisaretadalet.gov.tr